ATBALSTI

ATBALSTI

Tu vari atbalstīt mūsu biedrību kvalitatīva darba ar jaunatni nodrošināšanā.

Tu vari sniegt finansiālu vai brīvprātīgā darba atbalstu mūsu uzdevumu veikšanai:

1.  Neformālās izglītības aktivitātes ar mērķi uzlabot jauniešu fizisko un mentālo veselību, personības un kompetenču attīstību.
2.  jauniešu projektu konkurss un iniciatīvu atbalsts apmācību, konsultāciju un metoringa veidā.
3.  atbalsts jaunatnes jomas politikas veidošanā vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī.
4.  sabiedrības informēšana par jaunatnes jomas aktivitātēm.
5.  jauniešu iesaiste ārpus biedrības aktivitātēs.
6.  apmācību un atbalsta grupu organizēšana jaunatnes darbinieku kapacitātes celšanai, izdegšanas mazināšanai.

Ja atbalsts ir finansiāls, lūdzam norādīt maksājuma mērķi, lai Jūsu naudas summa pilnvērtīgi tiktu izlietota vēlamā mērķa labā – piemēri: „Labdarībai”, „Jauniešu aktivitāšu nodrošināšanai”, „Biedrības attīstībai” vai konkrētam pasākumam.

Biedrībai pagaidām nav sabiedriskā labuma organizācijas statusa.

KONTS MAKSĀJUMU VEIKŠANAI:

Jauniešu biedrība “SOLIS”
Reģ. Nr. 40008186671
LV36HABA0551048100505
Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konta Nr. LV36HABA0551048100505
Maksājuma uzdevums: Atbalsts biedrības aktivitātēm

SEKO MUMS SOCIĀLAJOS TĪKLOS